Understanding Frisian

Find the mistake
Fyn de flater

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.

The numbers
De nûmers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 1.000
 • 22
 • 33
 • 44
 • 55
 • 66
 • 77
 • 88
 • 99
 • 110
 • 122
 • 143
 • 500
 • 1.254
 • 2.000
 • 1.000.000

Have your speech checked.
Lit dyn spraak tsjekke.

 • Hoe let wolstû nei hûs?
 • Hy hat my in nijsgjirrich ferhaal ferteld.
 • De heafoarke stiet yn de skuorre.
 • De rein makket my wiet.
 • Ik ferstean de Fryske taal goed.
 • Hastû it nijs fan hjoed heard?
 • De bern boartsje mei boartersguod.
 • Hastû de kaai fan dizze doar?
 • Wy jitte wetter yn de glêzen flesse.
 • De âlde tsiis is bedoarn.
 • Ik bin myn rêchsek ferjitten.
 • Mei ik dyn miening hearre?
 • Wêr komstû wei?
 • Beppe wol har bernberns sjen.
 • Dat is in bûtenlânske freon fan my.
 • Ik dream oer myn takomst.
 • Ik fertsjinje hast neat.
 • Is it djoerder of goedkeaper?
 • Ik bin grutsk op myn soan.
 • It wie in noflike ûnderfining foar my.

Recognize Frisian
Frysk Werkenne

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.