Understanding Frisian

Page 33, 34 & 35.

Find the mistake
Fyn de flater

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
Page 68.

Numbers
Nûmers

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1.000
22
33
44
55
66
77
88
99
110
122
143
500
1.254
2.000
1.000.000Page 83 & 84.

Have your speech checked
Lit dyn spraak tsjekke

Hoe let wolstû nei hûs?
Hy hat my in nijsgjirrich ferhaal ferteld.
De heafoarke stiet yn de skuorre.
De rein makket my wiet.
Ik ferstean de Fryske taal goed.
Hastû it nijs fan hjoed heard?
De bern boartsje mei boartersguod.
Hastû de kaai fan dizze doar?
Wy jitte wetter yn de glêzen flesse.
De âlde tsiis is bedoarn.
Ik bin myn rêchsek ferjitten.
Mei ik dyn miening hearre?
Wêr komstû wei?
Beppe wol har bernberns sjen.
Dat is in bûtenlânske freon fan my.
Ik dream oer myn takomst.
Ik fertsjinje hast neat.
Is it djoerder of goedkeaper?
Ik bin grutsk op myn soan.
It wie in noflike ûnderfining foar my.Page 86 & 87.

Recognize Frisian
Frysk Werkenne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
×

Powered by WhatsApp Chat

× Kin ik dy helpe?