Beautiful Old-Frisian words

Beautiful Old-Frisian words

Old Frisian, the language where it all started, is like a huge treasure.
Have a look at the words and let us know what you think!

Hregbreka
Rêch brekke / break (someone’s) back / (iemands) rug breken

Anfara
Nei it front / to the front / naar het front

Ofsnīda
Ôfsnije / cut off / afsnijden

Tzercke
Tsjerke / church / kerk

Skēne
Kreas / beautiful / Mooi

Morthia
Moardzje / murder / moord

Drynthia
Drink / drink / drink

Forkrīgia
Krije / obtain / krijgen

Irthbivinge
Ierdskodding / earthquake / aardbeving

Ondwardia
Antwurdzje / answer / antwoorden

Forgifnisse
Gif / poison / gif

Skriva
Skriuwe / write / schrijven

Forbarna
Ferbrâne / burn down / verbranden