← Tebek

ú â ô û ê

Test your speech Page 218

Goeie dei,

Below you see 10 Frisian sentences with an audio file. Try to record your voice and send these audio files to me. Click on ‘browse’ to upload them or send them to info@learnfrisian.com

Hy lit de doar iepen.
Lit my derút!
Dû meist my net oanreitsje.
Wy meie net bûten komme.
Ik sil nei hûs ride.
Sy wolle it net leauwe.
Dû kinst it wol.
Sy moatte sliepe.
Wy sille in nij hûs keapje.

Record it, send it to me and I will give you feedback!