← Tebek

ú â ô û ê

Test your speech Page 212

Goeie dei,

Below you see 9 Frisian sentences with an audio file. Try to record your voice and send these audio files to me. Click on ‘browse’ to upload them or send them to info@learnfrisian.com

Wêr bistû hinne gien?
Hy hat it juster oan him jûn.
Wêr sil it wêze?
Ik haw gjin pine hân.
Hastû it oan my jûn?
Sy is hjir al west.
Wêrom hawwe wy neat krigen?
Wy hawwe it wurk dien.
Ik kin foar mysels soargje.

Record it, send it to me and I will give you feedback!