← Tebek

ú â ô û ê

Test your speech Page 206

Goeie dei,

Below you see 10 Frisian sentences with an audio file. Try to record your voice and send these audio files to me. Click on ‘browse’ to upload them or send them to info@learnfrisian.com

Ik hold har hân fêst.
Dû joechst it antwurd.
Dat is krekt wat sy tocht.
Jo woene gjin antwurd jaan.
Dû koest my warskôgje.
Sy hiene it ferline wike al dien.
Ik wie juster in bytsje siik.
It gie net sa goed.
Hy die it foar ús.
Seagen wy dy by de brêge?

Record it, send it to me and I will give you feedback!