← Tebek

ú â ô û ê

Test your speech Page 187

Goeie dei,

Below you see 10 Frisian sentences with an audio file. Try to record your voice and send these audio files to me. Click on ‘browse’ to upload them or send them to info@learnfrisian.com

Sy is in leaf famke.
Jim moatte harkje.
Wy fine it in goed plan.
Fielst dy goed?
Jo moatte it leauwe.
Dû bist fan my.
Dyn skonk docht sear?
Kin sy ús ferstean?
Myn keamer is skjin.
Ik kin har helpe.

Record it, send it to me and I will give you feedback!