← Tebek

ú â ô û ê

Test your speech Page 201

Goeie dei,

Below you see 10 Frisian sentences with an audio file. Try to record your voice and send these audio files to me. Click on ‘browse’ to upload them or send them to info@learnfrisian.com

Ik sil dy altyd helpe.
Wy moatte no fuort.
Juster wie it tige drok by de supermerke.
No kinne wy tegearre wêze.
Ik kaam krekt thús.
Ynkoarten krije wy in nije hûn.
Hy is sûnt juster siik.
Jûn komt in freon fan my del.
Hy woe my doe net helpe.
Ik sjoch dy moarn.

Record it, send it to me and I will give you feedback!