← Tebek

ú â ô û ê

Test your speech Page 198

Goeie dei,

Below you see 10 Frisian sentences with an audio file. Try to record your voice and send these audio files to me. Click on ‘browse’ to upload them or send them to info@learnfrisian.com

Wy krije ynformaasje fan dy.
Dû brûkst har wein.
Jim jouwe my in goed gefoel.
Sy brûkt har ferstân net.
Ik hâld dy fêst.
Jo jouwe net safolle om my.
Docht sy alles goed?
Sy geane my fertelle wêrom.
Sy krije net genôch.
Dû dochst in bytsje nuver.

Record it, send it to me and I will give you feedback!