← Tebek

ú â ô û ê

Test your speech Page 194

Goeie dei,

Below you see 10 Frisian sentences with an audio file. Try to record your voice and send these audio files to me. Click on ‘browse’ to upload them or send them to info@learnfrisian.com

Njonken my is in wei.
Sjoch ris nei rjochts.
It is efter de doar.
Syn skuon wiene ûnder syn bêd..
Wy kinne net nei rjochts.
Boppe yn de toer.
Hy sit ûnder de treppe.
Hjir bin ik al west.
De sinne is oeral.
Wy binne tige fier fuort.

Record it, send it to me and I will give you feedback!