← Tebek

ú â ô û ê

Frisian Phrases

A goeie!
Hoi
Do(w)
Goeie dei!
Haw in noflike dei.
Tsjoch!
Tankewol!
Tige tank!
Sjoddy!
Oant sjen!
Goeie moarn!
Goeie middei!
Goeie jûn!
Sjoch ris oan.
Asjebleaft!
Hoe is it mei dy?
Hoe is it?
Wêr komstû wei?
Ik kom út Fryslân.
Blikstiender!
Avensearje!
Hoe let hawwe it?
Kin ik dy helpe?
Betterskip!
Jawis!
Lokwinske!
Folle lok!
Leaver net.
Ik wit it net.
Ik hear dy net.
Gjin probleem.
Ik bin wiis mei dy.
Mei ik fuort?
It spyt my.
Hoe âld bistû?
Ik bin 25 jier âld.
Ik bin wurch.
Krekt sa.
Bêst genôch!