Lesson 1: Mei|May

Ik mei
I may
Dû meist
You may
Hy/Sy/It mei
He/She/It may
Wy meie
We may
Jo meie
You may
Jim meie
You may
Sy meie
They may