L11: Place & Direction

Goeie dei,

Wer fiif nije wurden!

Folle lok tawinske,
Auke

Werom

Tebek *
Tebek is compared to Werom not very common. Tobek (to back) is older.
Back
Boppe
Above
Ûnder
Under
Binnen
Inside
Bûten
Outside