← Tebek

ú â ô û ê

Making questions

It famke lêst in boek oer de Fryske skiednis.
I sleep in my bed while it rains..
Sy smart de salve op har hûd.
Hy sprekt my tsjin.
De man wol de auto fan my keapje.
Wy dogge ús bêst.
Ik moat de hiele dei wurkje.
Hy fielt him siik troch it iten.
Sy hâldt fan iten siede.
Ús mem makket de ruten fan it hûs skjin.
Jim sammelje wylde poddestuollen yn it wâld.
Juster fielde ik my net sa goed.
Hy jit it glês fol mei wetter.
Ik stjoer in berjocht nei myn faam.
It duorret in pear wiken foar dat ik op fakânsje kin.
De lúksewein stoppet by it reade stopljocht.
De lúksewein ried oer de strjitte.
Ik lear de Fryske taal.
Ik haw myn nocht foar hjoed.
Sy hat lêst fan har rêch.