← Tebek

ú â ô û ê

How to tell time in Frisian

Hoe let moatstû nei de dokter?
Hoe let bistû by my?
Hoe let moat hy nei de toskedokter?
Hoe let moat sy nei it sikehûs?
Hoe let is it no?
Hoe let kaam hy juster del?
Hoe let wolstû fuort?
Oere
Healwei
Foar
Kertier (15 min)
Oer
12:00
19:00 | 7:00 AM
16:00 | 4:00 PM
14:00 | 2:00 PM
10:00
20:00 | 8:00 AM
13:00 | 1:00 PM
11:30
18:30 | 6:30 AM
15:30 | 3:30 PM
14:30 | 2:30 PM
9:30
19:30 | 7:30 AM
12:30 | 0:30 PM
11:45
19:15 | 7:15 AM
16:15 | 4:15 PM
13:45 | 1:45 PM
10:15
20:15 | 8:15 AM
13:15 | 1:15 PM
11:45
19:15 | 7:15 AM
16:15 | 4:15 PM
13:45 | 1:45 PM
10:15
20:15 | 8:15 AM
13:15 | 1:15 PM
12:05 | 0:05 PM
18:50 | 6:50 AM
15:53 | 3:53 PM
13:56 | 1:56 PM
9:35
19:25 | 7:25 AM
12:57 | 0:57 PM