← Tebek

ú â ô û ê

De or it?

Sliepkeamer | Bedroom
Boerd | Board
Harsens | Brain
Probeem | Problem
Emoasje | Emotion
Gearkomst | Meeting
Iten | Food
Godtsjinst | Religion
Paad | Path
Lantearnepeal| Lamppost
Priis | Price
Swit | Sweat
Takomst | Future
Pistoal | Pistol
Skat | Treasure
Besiker | Visitor
Wurk | Work
Dream | Dream
Fersyk | Request
Bynamme | Nickname
Kears | Candle
Lân | Land/Country
Toskeboarstel | Toothbrush
Bestân | File
Feroaring | Change
Line | Line
Krûd | Herb
Ferkear | Traffic
Miening | Opinion
Famylje | Family
Riedsel | Riddle
Wedstriid | Match (game)
Miel | Meal
Skriuwer | Writer
Koade | Code
Bestean | Existence
Needtastân | Emergency
Stjoer | Steering wheel
Freonskip | Friendship
Hikke | Fence
Plak | Place
Rûzje | Quarrel
Nijs | News
Kriich | War
Krite | Area
Libben | Life
Biezem | Besom/Broom
Sied | Seed
Fakânsje | Vacation/Holiday
Pûde | Bag
Regear | Government
Ôflieding | Distraction
Reaster | Schedule
Brân | Fire
Doaze | Box
Petear | Talk/Conversation
Wilskrêft | Willpower
Ûnderhâld | Maintenance
Goarre | Pandemic
Jûn | Evening
Ferbrûk | Consumption/Wastage
Útfining | Invention
Patroan | Pattern
Fjoeroanstekker | Lighter
Tsjinst | Shift
Selsfertrouwen | Confidence
Skiednis | History
Sintrum | Center
Rige | Row
Rûmte | Space
Ôffal | Garbage
Tastimming | Permission
Belied | Policy
Sigaret | Cigarette
Jierdei | Birthday
Ferhaal | Story
Grins | Border
Sinneljocht | Sunlight
Swiertekrêft | Gravity
Fieding | Nutrition
Ferfier | Transport
Leagen | Lie
Haadstik | Chapter
Faam | Girlfriend
Delsetting | Settlement
Ferstân | Mind/Understanding
Belesting | Taxes
Mearfâld | Plural
Buorren | Neighbors
Fertinking | Suspicion
Skot | Shot
Solúsje | Solution
Bewiis | Proof
Gearfetting | Summary
Blêdside | Page
Waar | Weather
Wiisheid | Wisdom
Ferried | Betrayal
Ferve | Paint