Leer het jezelf

Pagina 16.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Wike
 • Wykein
 • Moandei
 • Tiisdei
 • Woansdei
 • Tongersdei
 • Freed
 • Saterdei
 • Sneon
 • Snein
 • Moarns
 • Moarn
 • Juster
 • Middei
 • Jûn
 • Nacht

Pagina 30.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Iten
 • Miel
 • Yt
 • Bôle
 • Tsiis
 • Fleis
 • Bûter
 • Rys
 • Aai
 • Sâlt
 • Sûker
 • Sûkelade
 • Ierpel
 • Par
 • Sipel

Pagina 31 & 32

Een gesprek op straat
In petear op strjitte

 • Goeie dei, mei ik dy eat freegje?
 • Jawis, hoe kin ik dy helpe?
 • Witstû wêr ik de Fûgelstrjitte fine kin?
 • Tafallich wenje ik dêr. Dû moatst hjir rjochtsôf en dan rjochttroch. Uteinlik sjochst de namme wol op it boerd stean.
 • Tige tank, dan winskje ik dy noch in noflike dei ta!
 • Dû ek!
 • No kom ik dy alwer tsjin!
 • Ja, hoe is it mooglik?
 • It hat sa wêze moatten, wat is dyn namme?
 • Myn namme is Sytske en dy fan dy?
 • Ik bin Lieuwe, hastû miskien nocht oan in bakje kofje?
 • Ja ik fyn it bêst, wy kinne wol by my sitte.
 • Bêst genôch, dan dogge wy dat!

Pagina 37.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Natoer
 • Gers
 • Beam
 • Sinne
 • Wâld
 • Blêdsje
 • Loft
 • Wolken
 • Berch
 • Grûn
 • Blom
 • Rein
 • Snie
 • Mar
 • See

Pagina 38 & 39.

Alledaagse Friese Uitspraken
Algemiene Fryske Útdrukkings

 • Hoi
 • A goeie
 • Dow
 • Goeie dei
 • Haw in noflike dei
 • Tsjoch
 • Tankewol
 • Tige tank
 • Sjoddy
 • Oant sjen
 • Goeie moarn
 • Goeie middei
 • Goeie jûn
 • Sjoch ris oan
 • Asjebleaft
 • Hoe is it mei dy?
 • Hoe is it?
 • Wêr komstû wei?
 • Bêst genôch
 • Blikstiender
 • Avensearje
 • Hoe let hawwe it?
 • Kin ik dy helpe?
 • Betterskip
 • Jawis
 • Lokwinske
 • Folle lok

Pagina 40.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Kofje
 • Wetter
 • Tee
 • Molke
 • Alkohol
 • Sop
 • Hjitte poeiermolke
 • Bier
 • Sineappelsop
 • Wyn

Pagina 44.

Vertaal deze zinnen.
Set dizze sinnen oer.

(Dit zijn Nederlandse zinnen met een Friese spraakopname om jou te helpen met het vertalen)

 • 1. Kun jij mij een verhaal vertellen?
 • 2. Zij moet het mij uitleggen.
 • 3. Vandaag kom ik een beetje later.
 • 4. Misschien gaat het vandaag regenen.
 • 5. Ik wil nieuwe kleren kopen.
 • 6. Heb jij het nieuwe boek gelezen?
 • 7. Ik wil mijn huis verkopen.
 • 8. Morgen ga ik op vakantie.
 • Zullen wij tv kijken?
 • 10. Kan ik een beetje geld lenen?

Pagina 48.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Hûs
 • Finster
 • Doar
 • Keamer
 • Stoel
 • Tafel
 • Bêd
 • Kessen
 • Flier
 • Muorre
 • Telefyzje
 • Bank
 • Badkeamer
 • Sliepkeamer
 • Kuolkast
 • Wenkeamer

Pagina 53.

Vertaal deze zinnen.
Set dizze sinnen oer.

(Dit zijn Nederlandse zinnen met een Friese spraakopname om jou te helpen met het vertalen)

 • 1. Groente is gezond voor jou.
 • 2. Ik denk dat wij slecht weer gaan hebben.
 • 3. Mag ik jouw telefoon gebruiken?
 • 4. Kun je dat herhalen?
 • 5. Ik hou van schrijven.
 • 6. Wil jij naar het bos toe?
 • 7. Waar heb jij die jas gekocht?
 • 8. Wij kennen elkaar al drie jaar.
 • 9. Ik heb geld nodig voor school.
 • 10. Deze dag is heel belangrijk voor mij.

Pagina 63.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Heit
 • Mem
 • Pake
 • Beppe
 • Muoike
 • Omke
 • Broerke
 • Suske
 • Soan
 • Dochter
 • Neefke
 • Nicht
 • Bernsbern
 • Bern
 • Famke

Pagina 64 & 65.

Een gesprek in de supermarkt
In petear yn de supermerke

 • Hoi, sprekstû Frysk?
 • Hoi, jawis sprek ik Frysk. Kin ik dy helpe?
 • Ja, ik bin op syk nei de griente ôfdieling.
 • Dat is oan de oare kant fan de supermerke. Rjochts fan de fleis ôfdieling.
 • Tige tank foar dyn help!
 • Gjin tank!
 • Hoi Femke, dêr bin ik wer. Kinstû my nochris helpe?
 • Jawis, wêrmei kin ik dy helpe?
 • Ik hie eins noch brune bôle nedich, mar ik kin allinnich wite bôle fine.
 • Ik sil efkes foar dy sjen.
 • Ik haw efkes sjoen, mar it liket op te wêzen. Miskien hawwe wy noch brune bôle op foarried yn it magazyn. Bin sa wer werom.
 • Ik hoopje it, tanke. Ik wachtsje wol efkes.
 • Sjoch ris oan! Ik haw brune bôle fûn!
 • Dû bist geweldich! Tige tank.
 • Gjin tank, ik winskje dy in goeie dei fierder.
 • Tankewol, ik dy ek!

Pagina 68.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Sikehûs
 • Supermerke
 • Plysje
 • Sikewein
 • Medisyn
 • Gebou
 • Toskedokter
 • Wente
 • Dokter
 • Tsjerke
 • Brânwacht

Pagina 73.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Stikelbaarch
 • Hûn
 • Kat
 • Knyn
 • Baarch
 • Skiep
 • Ko
 • Hynder
 • Fûgel
 • Mûs
 • Mich
 • Flinter
 • Tiger
 • Bear
 • Ûle

Pagina 80 & 81.

Een gesprek bij de dokter.
In petear by de dokter

 • Is Douwe hjir yn dizze romte?
 • Ja, goeie dei dokter Nynke. Ik kom der oan.
 • Hoi Douwe, dû meist dêr wol sitte gean.
 • Ja, bêst.
 • Dus Douwe, hoe giet it mei dy?
 • It giet eins net sa goed mei my. Haw de lêste tiid in protte pine holle.
 • Foar hoe lang hast der al lêst fan?
 • Ik tink al sa’n fjouwer wiken.
 • Dat is al in lange tiid. Is der eat feroare yn dyn libben? Wurk? Stúdzje? Iten?
 • No datst it seist, haw de lêste tiid in protte stress fan wurk. It is tige drok en ik meitsje lange dagen. Ik sliep ek net goed.
 • Ik tink dat it wol dúdlik is dat it oan dyn wurk leit. Mar ik tink ek dat wy dêr earst neat oan feroarje kinne. Dan moatte wy earst mar ris besykje om dyn sliep wer goed te krijen.
 • Ja, ik fyn it hielendal bêst. Dus wat geane wy dwaan?
 • Ik wol dy in medisyn foarskriuwe en dan sille wy sjen oft dyn sliep better wurden is. It medisyn kinst moarn ophelje by de apteek.
 • Super! Tige tank en oant folgjende kear!
 • Gjin tank, oant sjen!

Pagina 84.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Fryslân
 • Dútslân
 • Nederlân
 • Ingelân
 • Amearika
 • Eastenryk
 • Yslân
 • Ruslân
 • Belgje
 • Frankryk
 • Itaalje
 • Noarwei
 • Noarwegen
 • Sjina
 • Skotlân
 • Grikelân
 • Grienlân
 • Austraalje

Pagina 88.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Skoalle
 • Skriuwe
 • Lêze
 • Leare
 • Kryt
 • Pinne
 • Boek
 • Rekkenmasine
 • Dosint
 • Studint
 • Studearje
 • Oplieding
 • Klasse
 • Lústerje
 • Harkje
 • Foarlêze

Pagina 90.

Extra woorden in een zin.
Ekstra wurden yn in sin.

Pagina 91.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Holle
 • Noas
 • Mûle
 • Skonk
 • Foet
 • Finger
 • Earm
 • Búk
 • Gesicht
 • Ear
 • Hier
 • Each
 • Rêch
 • Knibbel
 • Skouder
 • Liif
 • Hân
 • Tean

Pagina 96.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Swart
 • Wyt
 • Griis
 • Read
 • Blau
 • Giel
 • Rôze
 • Pears
 • Oranje
 • Grien
 • Sulver
 • Goud
 • Trochsichtich
 • Brún
 • Ljocht

Pagina 101.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Nûmer
 • Ien
 • Twa
 • Trije
 • Fjouwer
 • Fiif
 • Seis
 • Sân
 • Acht
 • Njoggen
 • Tsien
 • Âlve
 • Tolve
 • Trettjin
 • Fjirtjin
 • Fyftjin
 • Sechtjin
 • Santjin
 • Achttjin
 • Njoggentjin
 • Tweintich

Pagina 105.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Jannewaris
 • Febrewaris
 • Maart
 • April
 • Maaie
 • Juny
 • July
 • Augustus
 • Septimber
 • Oktober
 • Novimber
 • Desimber
 • Jier
 • Jierdei
 • Moanne

Pagina 107 & 108.

Zinsstructuur
Sinnestruktuer

(Gebruik deze spraakopnames om de oefening in het boek te doen.)

Pagina 110.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

 • Frysk
 • Dútsk
 • Hollânsk
 • Nederlânsk
 • Noarsk
 • Ingelsk
 • Russysk
 • Deensk
 • Gryksk
 • Latynsk
 • Spaansk
 • Frânsk
 • Skotsk
 • Iersk
 • Italiaansk
 • Finsk

Pagina 113 & 114.