Leer het jezelf

Pagina 16.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Wike
Wykein
Moandei
Tiisdei
Woansdei
Tongersdei
Freed
Saterdei
Sneon
Snein
Moarns
Moarn
Juster
Middei
Jûn
NachtPagina 30.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Iten
Miel
Yt
Bôle
Tsiis
Fleis
Bûter
Rys
Aai
Sâlt
Sûker
Sûkelade
Ierpel
Par
SipelPagina 31 & 32

Een gesprek op straat
In petear op strjitte

Goeie dei, mei ik dy eat freegje?
Jawis, hoe kin ik dy helpe?
Witstû wêr ik de Fûgelstrjitte fine kin?
Tafallich wenje ik dêr. Dû moatst hjir rjochtsôf en dan rjochttroch. Uteinlik sjochst de namme wol op it boerd stean.
Tige tank, dan winskje ik dy noch in noflike dei ta!
Dû ek!
No kom ik dy alwer tsjin!
Ja, hoe is it mooglik?
It hat sa wêze moatten, wat is dyn namme?
Myn namme is Sytske en dy fan dy?
Ik bin Lieuwe, hastû miskien nocht oan in bakje kofje?
Ja ik fyn it bêst, wy kinne wol by my sitte
Bêst genôch, dan dogge wy dat!Pagina 37.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Natoer
Gers
Beam
Sinne
Wâld
Blêdsje
Loft
Wolken
Berch
Grûn
Blom
Rein
Snie
Mar
SeePagina 38 & 39.

Alledaagse Friese Uitspraken
Algemiene Fryske Útdrukkings

Hoi
A goeie
Dow
Goeie dei
Haw in noflike dei
Tsjoch
Tankewol
Tige tank
Sjoddy
Oant sjen
Goeie moarn
Goeie middei
Goeie jûn
Sjoch ris oan
Asjebleaft
Hoe giet it mei dy?
Hoe giet it?
Wêr komstû wei?
Bêst genôch
Blikstiender
Avensearje
Hoe let hawwe it?
Kin ik dy helpe?
BetterskipPagina 40.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Kofje
Wetter
Tee
Molke
Alkohol
Sop
Hjitte poeiermolke
Bier
Sineappelsop
WynPagina 44.

Vertaal deze zinnen.
Set dizze sinnen oer.

(Dit zijn Nederlandse zinnen met een Friese spraakopname om jou te helpen met het vertalen)

1. Kun jij mij een verhaal vertellen?
2. Zij moet het mij uitleggen.
3. Vandaag kom ik een beetje later.
4. Misschien gaat het vandaag regenen.
5. Ik wil nieuwe kleren kopen.
6. Heb jij het nieuwe boek gelezen?
7. Ik wil mijn huis verkopen.
8. Morgen ga ik op vakantie.
Zullen wij tv kijken?
10. Kan ik een beetje geld lenen?


Pagina 48.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Hûs
Finster
Doar
Keamer
Stoel
Tafel
Bêd
Kessen
Flier
Muorre
Telefyzje
Bank
Badkeamer
Sliepkeamer
Kuolkast
WenkeamerPagina 53.

Vertaal deze zinnen.
Set dizze sinnen oer.

(Dit zijn Nederlandse zinnen met een Friese spraakopname om jou te helpen met het vertalen)

1. Groente is gezond voor jou.
2. Ik denk dat wij slecht weer krijgen.
3. Mag ik jouw telefoon gebruiken?
4. Kun je dat herhalen?
5. Ik hou van schrijven.
6. Wil jij naar het bos toe?
7. Waar heb jij die jas gekocht?
8. Wij kennen elkaar al drie jaar.
9. Ik heb geld nodig voor school.
10. Deze dag is heel belangrijk voor mij.


Pagina 63.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Heit
Mem
Pake
Beppe
Muoike
Omke
Broerke
Suske
Soan
Dochter
Neefke
Nicht
Bernsbern
Bern
FamkePagina 64 & 65.

Een gesprek in de supermarkt
In petear yn de supermerke

Hoi, sprekstû Frysk?
Hoi, jawis sprek ik Frysk. Kin ik dy helpe?
Ja, ik bin op syk nei de griente ôfdieling
Dat is oan de oare kant fan de supermerke. Rjochts fan de fleis ôfdieling.
Tige tank foar dyn help!
Gjin tank!
Hoi Femke, dêr bin ik wer. Kinstû my nochris helpe?
Jawis, wêrmei kin ik dy helpe?
Ik hie eins noch brune bôle nedich, mar ik kin allinnich wite bôle fine.
Ik sil efkes foar dy sjen.
Ik haw efkes sjoen, mar it liket op te wêzen. Miskien hawwe wy noch brune bôle op foarried yn it magazyn. Bin sa wer werom.
Ik hoopje it, tanke. Ik wachtsje wol efkes.
Sjoch ris oan! Ik haw brune bôle fûn!
Dû bist geweldich! Tige tank.
Gjin tank, ik winskje dy in goeie dei fierder.
Tankewol, ik dy ek!Pagina 68.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Sikehûs
Supermerke
Plysje
Sikewein
Medisyn
Gebou
Toskedokter
Wente
Dokter
Tsjerke
BrânwachtPagina 73.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Stikelbaarch
Hûn
Kat
Knyn
Baarch
Skiep
Ko
Hynder
Fûgel
Mûs
Mich
Flinter
Tiger
Bear
ÛlePagina 80 & 81.

Een gesprek bij de dokter.
In petear by de dokter

Is Douwe hjir yn dizze romte?
Ja, goeie dei dokter Nynke. Ik kom der oan.
Hoi Douwe, dû meist dêr wol sitte gean.
Ja, bêst.
Dus Douwe, hoe giet it mei dy?
It giet eins net sa goed mei my. Haw de lêste tiid in protte pine holle.
Foar hoe lang hast der al lêst fan?
Ik tink al sa’n fjouwer wiken
Dat is al in lange tiid. Is der eat feroare yn dyn libben? Wurk? Stúdzje? Iten?
No datst it seist, haw de lêste tiid in protte stress fan wurk. It is tige drok en ik meitsje lange dagen. Ik sliep ek net goed.
Ik tink dat it wol dúdlik is dat it oan dyn wurk leit. Mar ik tink ek dat wy dêr earst neat oan feroarje kinne. Dan moatte wy earst mar ris besykje om dyn sliep wer goed te krijen.
Ja, ik fyn it hielendal bêst. Dus wat geane wy dwaan?
Ik wol dy in medisyn foarskriuwe en dan sille wy sjen oft dyn sliep better wurden is. It medisyn kinst moarn ophelje by de apteek.
Super! Tige tank en oant folgjende kear!
Gjin tank, oant sjen!Pagina 84.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Fryslân
Dútslân
Nederlân
Ingelân
Amearika
Eastenryk
Yslân
Ruslân
Belgje
Frankryk
Itaalje
Noarwei
Noarwegen
Sjina
Skotlân
Grikelân
Grienlân
AustraaljePagina 88.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Skoalle
Skriuwe
Lêze
Leare
Kryt
Pinne
Boek
Rekkenmasine
Dosint
Studint
Studearje
Oplieding
Klasse
Lústerje
Harkje
FoarlêzePagina 90.

Extra woorden in een zin.
Ekstra wurden yn in sin.

Pagina 91.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Holle
Noas
Mûle
Skonk
Foet
Finger
Earm
Búk
Gesicht
Ear
Hier
Each
Rêch
Knibbel
Skouder
Liif
Hân
TeanPagina 96.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Swart
Wyt
Griis
Read
Blau
Giel
Rôze
Pears
Oranje
Grien
Sulver
Goud
Trochsichtich
Brún
LjochtPagina 101.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Nûmer
Ien
Twa
Trije
Fjouwer
Fiif
Seis
Sân
Acht
Njoggen
Tsien
Âlve
Tolve
Trettjin
Fjirtjin
Fyftjin
Sechtjin
Santjin
Achttjin
Njoggentjin
TweintichPagina 105.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Jannewaris
Febrewaris
Maart
April
Maaie
Juny
July
Augustus
Septimber
Oktober
Novimber
Desimber
Jier
Jierdei
MoannePagina 107 & 108.

Zinsstructuur
Sinnestruktuer

(Gebruik deze spraakopnames om de oefening in het boek te doen.)

Pagina 110.

Nieuwe Woorden
Nije Wurden

Frysk
Dútsk
Hollânsk
Nederlânsk
Noarsk
Ingelsk
Russysk
Deensk
Gryksk
Latynsk
Spaansk
Frânsk
Skotsk
Iersk
Italiaansk
FinskPagina 113 & 114.

Bûter, brea en griene tsiis, hwa dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries

 

Dû moatst dy deljaan

 

Leauw in dysels, in oar docht it net

 

As it net kin sa it moat, dan moat it mar sa it kin

 

De tiid hâldt gjin skoft

 

Hy is sa goed as bôle

 

Sa is it en net oars, hwant as it oars wie, wie it net sa

 

Leafde is himmelsk, mar kin sear dwaan as de hel

 

Leaver dea as slaef

 

Wêr’t wy op de wrâld ek binne, oeral skynt deselde sinne

 

As de iene hân de oare wasket, wurde se beide skjin

 

Foarút is net altyd rjochttroch

 

Wy Friezen knibbelje allinnich mar foar God

×

Powered by WhatsApp Chat

× Kin ik dy helpe?