Learn it yourself

Page 11.

New Words
Nije Wurden

Wike
Wykein
Moandei
Tiisdei
Woansdei
Tongersdei
Freed
Saterdei
Sneon
Snein
Moarns
Moarn
Juster
Middei
Jûn
NachtPage 25.

New Words
Nije Wurden

Iten
Miel
Yt
Bôle
Tsiis
Fleis
Bûter
Rys
Aai
Sâlt
Sûker
Sûkelade
Ierpel
Par
SipelPage 26 & 27

A conversation on the street
In petear op strjitte

Goeie dei, mei ik dy eat freegje?
Jawis, hoe kin ik dy helpe?
Witstû wêr ik de Fûgelstrjitte fine kin?
Tafallich wenje ik dêr. Dû moatst hjir rjochtsôf en dan rjochttroch. Uteinlik sjochst de namme wol op it boerd stean.
Tige tank, dan winskje ik dy noch in noflike dei ta!
Dû ek!
No kom ik dy alwer tsjin!
Ja, hoe is it mooglik?
It hat sa wêze moatten, wat is dyn namme?
Myn namme is Sytske en dy fan dy?
Ik bin Lieuwe, hastû miskien nocht oan in bakje kofje?
Ja ik fyn it bêst, wy kinne wol by my sitte
Bêst genôch, dan dogge wy dat!Page 32.

New Words
Nije Wurden

Natoer
Gers
Beam
Sinne
Wâld
Blêdsje
Loft
Wolken
Berch
Grûn
Blom
Rein
Snie
Mar
SeePage 33 & 34.

Common Frisian Phrases
Algemiene Fryske Útdrukkings

Hoi
A goeie
Dow
Goeie dei
Haw in noflike dei
Tsjoch
Tankewol
Tige tank
Sjoddy
Oant sjen
Goeie moarn
Goeie middei
Goeie jûn
Sjoch ris oan
Asjebleaft
Hoe giet it mei dy?
Hoe giet it?
Wêr komstû wei?
Bêst genôch
Blikstiender
Avensearje
Hoe let hawwe it?
Kin ik dy helpe?
BetterskipPage 35.

New Words
Nije Wurden

Kofje
Wetter
Tee
Molke
Alkohol
Sop
Hjitte poeiermolke
Bier
Sineappelsop
WynPage 40.

Translate these sentences to English
Set dizze sinnen oer nei it Ingelsk

(These are English sentences with Frisian speech to help you out with the exercise in the book)

1. Can you tell me a story?
2. She needs to explain it to me
3. Today I am coming a little bit later
4. Maybe it is going to rain today
5. I want to buy new clothes
6. Did you read the new book?
7. I want to sell my house
8. Tomorrow I am going on vacation
9. Shall we watch television?
10. Can I borrow some money?


Page 44.

New Words
Nije Wurden

Hûs
Finster
Doar
Keamer
Stoel
Tafel
Bêd
Kessen
Flier
Muorre
Telefyzje
Bank
Badkeamer
Sliepkeamer
Kuolkast
WenkeamerPage 48.

Translate these sentences to English
Set dizze sinnen oer nei it Ingelsk

(These are English sentences with Frisian speech to help you out with the exercise in the book)

1. Vegetables are healthy for you
2. I think we're getting bad weather
3. May I use your telephone?
4. Can you repeat that?
5. I love to write
6. Do you want to go to the woods?
7. Where did you buy that jacket?
8. We have known each other for three years
9. I need money for school
10. This day is very important to me


Page 58.

New Words
Nije Wurden

Heit
Mem
Pake
Beppe
Muoike
Omke
Broerke
Suske
Soan
Dochter
Neefke
Nicht
Bernsbern
Bern
FamkePage 62 & 63.

A conversation in the supermarket
In petear yn de supermerke

Hoi, sprekstû Frysk?
Hoi, jawis sprek ik Frysk. Kin ik dy helpe?
Ja, ik bin op syk nei de griente ôfdieling
Dat is oan de oare kant fan de supermerke. Rjochts fan de fleis ôfdieling.
Tige tank foar dyn help!
Gjin tank!
Hoi Femke, dêr bin ik wer. Kinstû my nochris helpe?
Jawis, wêrmei kin ik dy helpe?
Ik hie eins noch brune bôle nedich, mar ik kin allinnich wite bôle fine.
Ik sil efkes foar dy sjen.
Ik haw efkes sjoen, mar it liket op te wêzen. Miskien hawwe wy noch brune bôle op foarried yn it magazyn. Bin sa wer werom.
Ik hoopje it, tanke. Ik wachtsje wol efkes.
Sjoch ris oan! Ik haw brune bôle fûn!
Dû bist geweldich! Tige tank.
Gjin tank, ik winskje dy in goeie dei fierder.
Tankewol, ik dy ek!Page 66.

New Words
Nije Wurden

Sikehûs
Supermerke
Plysje
Sikewein
Medisyn
Gebou
Toskedokter
Wente
Dokter
Tsjerke
BrânwachtPage 71.

New Words
Nije Wurden

Stikelbaarch
Hûn
Kat
Knyn
Baarch
Skiep
Ko
Hynder
Fûgel
Mûs
Mich
Flinter
Tiger
Bear
ÛlePage 78 & 79.

A conversation with the doctor
In petear by de dokter

Is Douwe hjir yn dizze romte?
Ja, goeie dei dokter Nynke. Ik kom der oan.
Hoi Douwe, dû meist dêr wol sitte gean.
Ja, bêst.
Dus Douwe, hoe giet it mei dy?
It giet eins net sa goed mei my. Haw de lêste tiid in protte pine holle.
Foar hoe lang hast der al lêst fan?
Ik tink al sa’n fjouwer wiken
Dat is al in lange tiid. Is der eat feroare yn dyn libben? Wurk? Stúdzje? Iten?
No datst it seist, haw de lêste tiid in protte stress fan wurk. It is tige drok en ik meitsje lange dagen. Ik sliep ek net goed.
Ik tink dat it wol dúdlik is dat it oan dyn wurk leit. Mar ik tink ek dat wy dêr earst neat oan feroarje kinne. Dan moatte wy earst mar ris besykje om dyn sliep wer goed te krijen.
Ja, ik fyn it hielendal bêst. Dus wat geane wy dwaan?
Ik wol dy in medisyn foarskriuwe en dan sille wy sjen oft dyn sliep better wurden is. It medisyn kinst moarn ophelje by de apteek.
Super! Tige tank en oant folgjende kear!
Gjin tank, oant sjen!Page 82.

New Words
Nije Wurden

Fryslân
Dútslân
Nederlân
Ingelân
Amearika
Eastenryk
Yslân
Ruslân
Belgje
Frankryk
Itaalje
Noarwei
Noarwegen
Sjina
Skotlân
Grikelân
Grienlân
AustraaljePage 86.

New Words
Nije Wurden

Skoalle
Skriuwe
Lêze
Leare
Kryt
Pinne
Boek
Rekkenmasine
Dosint
Studint
Studearje
Oplieding
Klasse
Lústerje
Harkje
FoarlêzePage 89 & 90.

Extra words in a sentence
Ekstra wurden yn in sin

Use these audio files to do the exercise in the book.

Page 91.

New Words
Nije Wurden

Holle
Noas
Mûle
Skonk
Foet
Finger
Earm
Búk
Gesicht
Ear
Hier
Each
Rêch
Knibbel
Skouder
Liif
Hân
TeanPage 96.

New Words
Nije Wurden

Swart
Wyt
Griis
Read
Blau
Giel
Rôze
Pears
Oranje
Grien
Sulver
Goud
Trochsichtich
Brún
LjochtPage 102.

New Words
Nije Wurden

Nûmer
Ien
Twa
Trije
Fjouwer
Fiif
Seis
Sân
Acht
Njoggen
Tsien
Âlve
Tolve
Trettjin
Fjirtjin
Fyftjin
Sechtjin
Santjin
Achttjin
Njoggentjin
TweintichPage 106.

New Words
Nije Wurden

Jannewaris
Febrewaris
Maart
April
Maaie
Juny
July
Augustus
Septimber
Oktober
Novimber
Desimber
Jier
Jierdei
MoannePage 108 & 109.

Sentence Structure
Sinnestruktuer

Use these audio files to do the exercise in the book.

Page 110.

New Words
Nije Wurden

Frysk
Dútsk
Hollânsk
Nederlânsk
Noarsk
Ingelsk
Russysk
Deensk
Gryksk
Latynsk
Spaansk
Frânsk
Skotsk
Iersk
Italiaansk
FinskPage 1.

New Words
Nije WurdenPage 111, 112 & 113.

Bûter, brea en griene tsiis, hwa dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries
Butter, bread en green cheese, who can't say this is not a real Frisian

 

Boat, skip, skiep is goed Ingelsk en goed Frysk
Boat, ship, sheep is good English and good Frisian

 

Dû moatst dy deljaan
You need to lay down (literal meaning)
Means: shut up

 

Leauw in dysels, in oar docht it net
Believe in yourself, no one else is doing it

 

As it net kin sa it moat, dan moat it mar sa it kin
If it can't do it the way it should, then you should do it the way it can

 

De tiid hâldt gjin skoft
Time does not last

 

Hy is sa goed as bôle
He is as good as bread (literal meaning)
Meaning: He is a good person

 

Sa is it en net oars, hwant as it oars wie, wie it net sa
It is as it is and no different, if it were different, it wouldn't be what it is.

 

Leafde is himmelsk, mar kin sear dwaan as de hel
Love is heavenly, but can hurt like hell

 

Leaver dea as slaef
Rather dead than slave

 

Wêr’t wy op de wrâld ek binne, oeral skynt deselde sinne
Wherever we are in the world, everywhere shines the same sun

 

As de iene hân de oare wasket, wurde se beide skjin
If one hand washes the other, they were both clean

 

Foarút is net altyd rjocht troch
Ahead is not always straightforward

 

Wy Friezen knibbelje allinnich mar foar God
We Frisians only kneel for God

×

Powered by WhatsApp Chat

× Kin ik dy helpe?