Learn it yourself

New Words

 • Wike
 • Wykein
 • Moandei
 • Tiisdei
 • Woansdei
 • Tongersdei
 • Freed
 • Saterdei
 • Sneon
 • Snein
 • Moarns
 • Moarn
 • Juster
 • Middei
 • Jûn
 • Nacht

New Words

 • Iten
 • Miel
 • Yt
 • Bôle
 • Tsiis
 • Fleis
 • Bûter
 • Rys
 • Aai
 • Sâlt
 • Sûker
 • Sûkelade
 • Ierpel
 • Par
 • Sipel

A conversation on the street

 • Goeie dei, mei ik dy eat freegje?
 • Jawis, hoe kin ik dy helpe?
 • Witstû wêr ik de Fûgelstrjitte fine kin?
 • Tafallich wenje ik dêr. Dû moatst hjir rjochtsôf en dan rjochttroch. Uteinlik sjochst de namme wol op it boerd stean.
 • Tige tank, dan winskje ik dy noch in noflike dei ta!
 • Dû ek!
 • No kom ik dy alwer tsjin!
 • Ja, hoe is it mooglik?
 • It hat sa wêze moatten, wat is dyn namme?
 • Myn namme is Sytske en dy fan dy?
 • Ik bin Lieuwe, hastû miskien nocht oan in bakje kofje?
 • Ja ik fyn it bêst, wy kinne wol by my sitte.
 • Bêst genôch, dan dogge wy dat!

New Words

 • Natoer
 • Gers
 • Beam
 • Sinne
 • Wâld
 • Blêdsje
 • Loft
 • Wolken
 • Berch
 • Grûn
 • Blom
 • Rein
 • Snie
 • Mar
 • See

Common Frisian Phrases

 • Hoi
 • A goeie
 • Dow
 • Goeie dei
 • Haw in noflike dei
 • Tsjoch
 • Tankewol
 • Tige tank
 • Sjoddy
 • Oant sjen
 • Goeie moarn
 • Goeie middei
 • Goeie jûn
 • Sjoch ris oan
 • Asjebleaft
 • Hoe is it mei dy?
 • Hoe is it?
 • Wêr komstû wei?
 • Bêst genôch
 • Blikstiender
 • Avensearje
 • Hoe let hawwe it?
 • Kin ik dy helpe?
 • Betterskip
 • Jawis
 • Lokwinske
 • Folle lok

New Words

 • Kofje
 • Wetter
 • Tee
 • Molke
 • Alkohol
 • Sop
 • Hjitte poeiermolke
 • Bier
 • Sineappelsop
 • Wyn

Translate these sentences to English

These are English sentences with Frisian speech to help you with the exercise in the book
 • 1. Can you tell me a story?
 • 2. She needs to explain it to me.
 • 3. Today I am coming a little bit later.
 • 4. Maybe it is going to rain today.
 • 5. I want to buy new clothes.
 • 6. Did you read the new book?
 • 7. I want to sell my house.
 • 8. Tomorrow I am going on vacation.
 • 9. Shall we watch tv??
 • 10. Can I borrow some money?

New Words

 • Hûs
 • Finster
 • Doar
 • Keamer
 • Stoel
 • Tafel
 • Bêd
 • Kessen
 • Flier
 • Muorre
 • Telefyzje
 • Bank
 • Badkeamer
 • Sliepkeamer
 • Kuolkast
 • Wenkeamer

Translate these sentences to English

These are English sentences with Frisian speech to help you out with the exercise in the book
 • 1. Vegetables are healthy for you.
 • 2. I think we’re getting bad weather.
 • 3. May I use your telephone?
 • 4. Can you repeat that?
 • 5. I love to write.
 • 6. Do you want to go to the woods?
 • 7. Where did you buy that jacket?
 • 8. We have known each other for three years.
 • 9. I need money for school.
 • 10. This day is very important to me.

New Words

 • Heit
 • Mem
 • Pake
 • Beppe
 • Muoike
 • Omke
 • Broerke
 • Suske
 • Soan
 • Dochter
 • Neefke
 • Nicht
 • Bernsbern
 • Bern
 • Famke

A conversation in the supermarket

 • Hoi, sprekstû Frysk?
 • Hoi, jawis sprek ik Frysk. Kin ik dy helpe?
 • Ja, ik bin op syk nei de griente ôfdieling.
 • Dat is oan de oare kant fan de supermerke. Rjochts fan de fleis ôfdieling.
 • Tige tank foar dyn help!
 • Gjin tank!
 • Hoi Femke, dêr bin ik wer. Kinstû my nochris helpe?
 • Jawis, wêrmei kin ik dy helpe?
 • Ik hie eins noch brune bôle nedich, mar ik kin allinnich wite bôle fine.
 • Ik sil efkes foar dy sjen.
 • Ik haw efkes sjoen, mar it liket op te wêzen. Miskien hawwe wy noch brune bôle op foarried yn it magazyn. Bin sa wer werom.
 • Ik hoopje it, tanke. Ik wachtsje wol efkes.
 • Sjoch ris oan! Ik haw brune bôle fûn!
 • Dû bist geweldich! Tige tank.
 • Gjin tank, ik winskje dy in goeie dei fierder.
 • Tankewol, ik dy ek!

New Words

 • Sikehûs
 • Supermerke
 • Plysje
 • Sikewein
 • Medisyn
 • Gebou
 • Toskedokter
 • Wente
 • Dokter
 • Tsjerke
 • Brânwacht

New Words

 • Stikelbaarch
 • Hûn
 • Kat
 • Knyn
 • Baarch
 • Skiep
 • Ko
 • Hynder
 • Fûgel
 • Mûs
 • Mich
 • Flinter
 • Tiger
 • Bear
 • Ûle

A conversation with the doctor

 • Is Douwe hjir yn dizze romte?
 • Ja, goeie dei dokter Nynke. Ik kom der oan.
 • Hoi Douwe, dû meist dêr wol sitte gean.
 • Ja, bêst.
 • Dus Douwe, hoe giet it mei dy?
 • It giet eins net sa goed mei my. Haw de lêste tiid in protte pine holle.
 • Foar hoe lang hast der al lêst fan?
 • Ik tink al sa’n fjouwer wiken.
 • Dat is al in lange tiid. Is der eat feroare yn dyn libben? Wurk? Stúdzje? Iten?
 • No datst it seist, haw de lêste tiid in protte stress fan wurk. It is tige drok en ik meitsje lange dagen. Ik sliep ek net goed.
 • Ik tink dat it wol dúdlik is dat it oan dyn wurk leit. Mar ik tink ek dat wy dêr earst neat oan feroarje kinne. Dan moatte wy earst mar ris besykje om dyn sliep wer goed te krijen.
 • Ja, ik fyn it hielendal bêst. Dus wat geane wy dwaan?
 • Ik wol dy in medisyn foarskriuwe en dan sille wy sjen oft dyn sliep better wurden is. It medisyn kinst moarn ophelje by de apteek.
 • Super! Tige tank en oant folgjende kear!
 • Gjin tank, oant sjen!

New Words

 • Fryslân
 • Dútslân
 • Nederlân
 • Ingelân
 • Amearika
 • Eastenryk
 • Yslân
 • Ruslân
 • Belgje
 • Frankryk
 • Itaalje
 • Noarwei
 • Noarwegen
 • Sjina
 • Skotlân
 • Grikelân
 • Grienlân
 • Austraalje

New Words

 • Skoalle
 • Skriuwe
 • Lêze
 • Leare
 • Kryt
 • Pinne
 • Boek
 • Rekkenmasine
 • Dosint
 • Studint
 • Studearje
 • Oplieding
 • Klasse
 • Lústerje
 • Harkje
 • Foarlêze

Extra words in a sentence

Use these audio files to do the exercise in the book.

New Words

 • Holle
 • Noas
 • Mûle
 • Skonk
 • Foet
 • Finger
 • Earm
 • Búk
 • Gesicht
 • Ear
 • Hier
 • Each
 • Rêch
 • Knibbel
 • Skouder
 • Liif
 • Hân
 • Tean

New Words

 • Swart
 • Wyt
 • Griis
 • Read
 • Blau
 • Giel
 • Rôze
 • Pears
 • Oranje
 • Grien
 • Sulver
 • Goud
 • Trochsichtich
 • Brún
 • Ljocht

New Words

 • Nûmer
 • Ien
 • Twa
 • Trije
 • Fjouwer
 • Fiif
 • Seis
 • Sân
 • Acht
 • Njoggen
 • Tsien
 • Âlve
 • Tolve
 • Trettjin
 • Fjirtjin
 • Fyftjin
 • Sechtjin
 • Santjin
 • Achttjin
 • Njoggentjin
 • Tweintich

New Words

 • Jannewaris
 • Febrewaris
 • Maart
 • April
 • Maaie
 • Juny
 • July
 • Augustus
 • Septimber
 • Oktober
 • Novimber
 • Desimber
 • Jier
 • Jierdei
 • Moanne

Sentence Structure

Use these audio files to do the exercise in the book.

New Words

 • Frysk
 • Dútsk
 • Hollânsk
 • Nederlânsk
 • Noarsk
 • Ingelsk
 • Russysk
 • Deensk
 • Gryksk
 • Latynsk
 • Spaansk
 • Frânsk
 • Skotsk
 • Iersk
 • Italiaansk
 • Finsk

Frisian Sayings