It Bistenboek

1. Krûpelhintsje
Earmpykje

2. Seehûn

3. Liuw

4. Tiger

5. Oaljefant

6. Hynder

7. Ko -> Kij

8. Hûn

9. Baarch

10. Sebra

11. Mich

12. Bear

13. Seehynder

14. Seestjer

15. Skiep

16. Goes -> Guozzen

17. Stikelbaarch

18. Wolf

19. Skyldpod

20. Sjiraffe

21. Ein

22. Loaihoars

23. IIsbear

24. Swurdwalfisk

25. Knyn

26. Walfisk

27. Noashoarn

28. Earrebarre

29. Do

30. Dolfyn

31. Pyk

32. Wjirm

33. Spin

34. Rôt

35. IIkhoarntsje

36. Piranja

37. Flinter

38. Nylhoars

39. Kat

40. Fokse

41. Berchgeit

42. Mûs

43. Ûle

44. Flearemûs

45. Eameler
Miammel

46. Kamiel

47. Kwal

48. Slak

49. Ealjebij

50. Earn

51. Sprinkhoanne

52. Ezel

53. Krokodil

54. Swan

55. Slang

56. Hazze

57. Reager

58. Waskbear

59. Strúsfûgel

60. Haai

61. Pelikaan

62. Hoanne

63. Hauk

64. Skorpioen

65. Rûp

66. Hart

67. Protter

68. Kikkert
Pod

69. Alpaka

70. Mol

71. Eland

72. Kangoeroe

73. Krab

74. Reade panda

75. Pappegaai

76. Sjakal

77. Koala bear

78. Inketfisk

79. Gerskrûper
Sânhagedis

80. Snielopard