It Bistenboek

1. Krûpelhintsje
Earmpykje
2. Seehûn
3. Liuw
4. Tiger
5. Oaljefant
6. Hynder
7. Ko -> Kij
8. Hûn
9. Baarch
10. Sebra
11. Mich
12. Bear
13. Seehynder
14. Seestjer
>15. Skiep
16. Goes -> Guozzen
17. Stikelbaarch
18. Wolf
19. Skyldpod
20. Sjiraffe
21. Ein
22. Loaihoars
23. IIsbear
24. Swurdwalfisk
25. Knyn
26. Walfisk
27. Noashoarn
28. Earrebarre
29. Do
30. Dolfyn
31. Pyk
32. Wjirm
33. Spin
34. Rôt
35. IIkhoarntsje
36. Piranja
37. Flinter
38. Nylhoars
39. Kat
40. Fokse
41. Berchgeit
42. Mûs
43. Ûle
44. Flearemûs
45. Eameler
Miammel
46. Kamiel
47. Kwal
48. Slak
49. Ealjebij
50. Earn
51. Sprinkhoanne
52. Ezel
53. Krokodil
54. Swan
55. Slang
56. Hazze
57. Reager
58. Waskbear
59. Strúsfûgel
60. Haai
61. Pelikaan
62. Hoanne
63. Hauk
64. Skorpioen
65. Rûp
66. Hart
67. Protter
68. Kikkert
Pod
69. Alpaka
70. Mol
71. Eland
72. Kangoeroe
73. Krab
74. Reade panda
75. Pappegaai
76. Sjakal
77. Koala bear
78. Inketfisk
79. Gerskrûper
Sânhagedis
80. Snielopard